AM-057 คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

พระพุทธรูปศิลา Granite สีเทาอมดำ ปางมารวิชัย ศิลปะอินเดีย สมัย ปาละตอนต้น ราว พุทธศตวรรษที่ 14 จาก นาลันทา Nalanda ประเทศอินเดีย ขนาด กว้าง 37 ซ.ม. สูง 66 ซ.ม. ฐานหนา 18 ซ.ม.

ด้านหน้า แกะสลักลอยองค์ พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเพชร ไขว้พระชงฆ์เห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง พระหัตถ์ขวาวางบนพระชงฆ์ อินเดียเรียกปางสัมผัสแผ่นดิน (Bhumisparsa Mudra) ประทับเหนือดอกบัวหงายบัวคว่ำมีเรือนแก้วอยู่ด้านหลัง บนฐานสิงห์และช้างหมอบ ที่มุมขอบฐานด้านขวามีสาวกหรือภิกษุตัวเล็กๆ นั่งพนมมือ

ข้างหลังพระองค์ ขนาบข้างเบื้องขวาด้วย พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปัทมะปาณี พระผู้ปกป้องรักษาคุ้มครองพุทธศาสนิกชน พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวก้านยาว พระหัตถ์ขวาถือแส้ขนจามรี

ขนาบข้างเบื้องซ้ายด้วยพระโพธิสัตว์ไมตรีย์ ศรีอาริยเมตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาโปรดฯ ในอนาคต พระหัตถ์ซ้ายถือดอกอ้อก้านยาว พระหัตถ์ขวาถือแส้ขนจามรี

ใต้ปรกโพธิ สลัก อักขระสิทธรรม (Siddham script) จารึกคาถาแสดงพระอริยสัจ (Buddhist creed) อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระ อัสชิ ปัญจวัคคีย์องค์หนึ่งได้เคยแสดงแก่ พระสารีบุตร ก่อนออกบวช เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา เหตุ เตสํ ตถาคตา หยาวาดัท เตสญฺ จโย นิโรธา เอวํ วาที มหาสมณา (อ่านเป็นภาษาสันสกฤต)

ความว่า ธรรมทั้งหลาย มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตได้ตรัสถึงเหตุเหล่านั้น เมื่อสิ้นเหตุเหล่านั้น จึงดับทุกข์ได้ พระมหาสมณะมีวาทะตรัสสอนเช่นนี้เสมอ

นักปราชญ์ตะวันตกสันนิษฐานว่า การสลักคาถาแสดงพระอริยสัจบนพระพุทธรูปนี้ เพื่อเพิ่มพลังความศักดิ์สิทธิ์แก่การสื่อสารเผยแพร่ศาสนาพุทธ
The Buddha has explained the cause of all things that arise from a cause. He, the Great Monk, has also explained their cessation. When this formula was inscribed on a sculpture it was thought to empower the sculpture as a transmitter of the Buddha's teaching.

พระพุทธรูปศิลาระดับพิพิธภัณฑ์ (Museum piece) เก่าแก่ ของแท้ หายากมาก จากแหล่งกำเนิดเดิม แดนพุทธภูมิ

นำเสนอเพื่อการเรียนรู้ ยากประเมินค่า ไม่สามารถระบุราคา

ติดต่อ สั่งซื้อ กลับไปหน้าหลัก