แดนดินถิ่นไทยเหนือ www.dandinth.com

          เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ของ ร้านมดแดง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 บ้านวังแดง เทศบาลเมืองเมืองแกน อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่          1. ทะเบียน การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทางเว็บไซต์ เพื่อจำหน่ายสินค้า เลขที่ นร 0312/7632 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 มีคุณสมบ้ติและประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติตลาดแบบตรง ภายใต้การควบคุมดูแลของ สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี

          1.1. ได้รับใบอนุญาต สคบ. ให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง Direct Marketing OCPB ®egister เป็นเวลา 3 ปี เลขที่ 02610801180 จากวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2564

          2. ทะเบียน พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ เลขที่ 3500600222322 รับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          2.1. ได้รับเครื่องหมาย กระทรวงพาณิชย์ DBD ®egistered

          เนื่องจากมาตรการควบคุมภายในและคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอความกรุณาโปรดติดต่อทาง e-mail หรือ line เพราะติดต่อด้วยการพิมพ์ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีบันทึกเก็บเป็นหลักฐาน

          ติดต่อ สอบถาม สั่งซื้อสินค้าที่: dandinth@gmail.com     หรือ     dandinth.com

          ราคาสินค้ามิได้รวมค่าขนส่ง ค่าขนส่งจะคำนวณได้หลังทราบรายการสินค้าที่จะสั่งซื้อ จัดส่งโดย ไปรษณีย์ไทย หรือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส หรือ บริการอื่นตามแต่ผู้ซื้อต้องการ

          ชำระ โดยการโอนเงินผ่าน สาขา ตลาดแม่มาลัย อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อบัญชี dandinth.com เลขที่บัญชี 458-0-66396-3 เป็นบัญชี พร๊อมท์เปย์ Prompt Pay

          เมื่อผู้จะซื้อได้รับทราบรายการ ราคาสินค้า และค่าขนส่งแล้ว โปรดยืนยันการสั่งซื้อ คือ ระบุ เลขที่สินค้าของแต่ละรายการที่ได้สั่งซื้อ ยอดรวมและจำนวนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับสินค้าปลายทาง และ แจ้งยืนยันการได้โอนเงินแล้ว อีกครั้ง เพื่อทางเราจะไดัดำเนินการจัดส่งให้ทันที ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจ ผู้ซื้อควรบันทึกภาพสินค้าพร้อมฉลากรายละเอียดของสินค้าชิ้นนั้นๆ ที่ได้สั่งซื้อ เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับสินค้าที่ได้รับ ภาพสินค้าอาจจะมีสีผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากจอภาพของชนิดผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าแสดงภาพ

          อสังหาริมทรัพย์-ที่ดิน ให้โทรศัพท์ติดต่อตรงกับเจ้าของที่ดินดังที่ได้ระบุไว้ในแต่ละแปลง

          เหรียญกษาปณ์ โบราณวัตถุ และ พระเครื่อง ฯลฯ ทุกชิ้นเป็นของสะสม ของแท้ เก่าเก็บ ไม่มีของปลอมของเทียม สำหรับสิ่งของที่มีราคาแพง นั้น ควรติดต่อนัดชมสินค้าเพื่อตรวจสอบรายละเอียด ก่อนตัดสินใจ


นโยบายการประกอบธุรกิจ

          เราประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความสุจริต เป็นธรรม ตามกฏและระเบียบของทางการที่ได้จดทะเบียนไว้อย่างเคร่งครัด ไม่มีการนำรูปภาพสินค้าของผู้อิ่นมาแสดง ไม่มีการแอบอ้างใดๆ รูปภาพสินค้าทุกภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ คือสินค้ามีอยู่ในมือพร้อมขาย มีคุณสมบัติและรายละเอียดตามคำบรรยายบนฉลากกำกับสินค้า ราคาสินค้าเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้า สินค้าใดที่ได้ขายไปแล้ว รูปภาพสินค้าชิ้นนั้นจะถูกลบออก ส่วนเลขรหัสสินค้านั้นอาจจะถูกแทนที่ด้วยสินค้าชิ้นใหม่ จึงไม่มีการคงรูปภาพสินค้าระบุคำว่า ขายแล้ว หากมีเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมสินค้าตัวใหม่ประการใดก็ตาม จะแสดง ปรับปรุงรายการ ระบุวันที่ปรับปรุงหลังสุด ที่หัวด้านบนของ Home-Page หน้าแรก

          เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทำมือรายชิ้น ต้องการความพิถีพิถันในการเก็บรักษาและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วหากไม่พึงพอใจ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่นได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า ด้วยเหตุฉะนี้ ผู้ซื้อพึงพิจารณาตัวสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อจากรูปภาพ และฉลากรายละเอียดกำกับสินค้าชิ้นนั้นๆ ก่อนต้ดสินใจ หากต้องการทราบข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม หรือมีข้อทักท้วงติชมใดๆ สามารถใช้ช่องทางสื่อสารทาง e-mail หรือ line ดังได้ระบุไว้ข้างต้น เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้า หากไม่พึงพอใจด้วยประการใดๆ ก็ตาม ยินดีให้เปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ที่มีปรากฏในเว็บไซต์ โดยผู้ซื้อต้องส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาในสภาพสมบูรณ์ สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ปรับแก้ หรือซัก และต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาชิ้นนั้น พร้อมระบุรหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และต้องโอนเงินเฉพาะค่าขนส่งของสินค้าชิ้นใหม่มาด้วย www.dandinth.com ใช้บริการ รับ-ส่งสินค้าทางไปรษณีย์เป็นหลัก เพราะส่งถึงทุกที่ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นหลังเขาหรือตำบลห่างไกล เว้นแต่ผู้ซื้อระบุให้เป็นอื่น

          อนึ่ง www.dandinth.com เป็นระบบติดต่อทางเดียว ผู้ชมหรือลูกค้าเป็นเพียงผู้รับรู้ทางเดียว หากจะติดต่อต้องใช้ช่องทางสื่อสาร e-mail หรือ line

          www.dandinth.com ไม่มีระบบรับสมาชิก และไม่ใช้บริการบัตรเครดิต การซื้อขายจบเป็นรายๆ ไม่มีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ซื้อ จึงขอแถลงและรับรอง ณ ที่นี้ ว่า ไม่มีการนำข้อมูลใดๆ ของผู้ซื้อไปใช้ อ้างอิง โฆษณา หรือนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจแต่ประการใด

กลับไปหน้าหลัก